Interreg Románia-Magyarország Partnerség egy jobb jövőért MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
KORONAVÍRUS

Vissza a hírekhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Herpály-Team Kft. igazgatói állására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Herpály-Team Kft. igazgatói állására

2021-11-26 12:10

 •  
Berettyóújfalu Város Önkormányzata (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) nyilvános pályázatot hirdet a 100 %-os (egyszemélyes) tulajdonában lévő
Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.
ügyvezetői tisztségének 
munkaviszony keretében történő betöltésére.
 
A pályázat kiírója: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
                              4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
 
 
Munkáltató: Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.
                     4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.
 
A kinevezési jogkör gyakorlója: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete.
 
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Berettyóújfalu Város Önkormányzata polgármestere.
 
A munkavégzés helye: a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. székhelye: Berettyóújfalu, József Attila u. 35.
 
A munkaviszony időtartama: határozott idejű, 2022. március 1-től 2027. február 28-ig terjedő időtartam, 3 hónap próbaidő kikötésével.
 
 
     1.) A Kft. főbb tevékenységi köre, feladatai:
 • távhőszolgáltatás (a távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakóházak és intézmények zavartalan fűtő- és használati meleg víz ellátásának biztosítása),
 • Berettyóújfalu Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított lakások bérbeadói feladatainak ellátása,
 • városi piac üzemeltetése,
 • a Bihar Termálliget Strand és Termálfürdő és a városi uszoda üzemeltetése (az uszoda fejlesztésének kivitelezése jelenleg folyamatban van, ennek keretében valósul meg a medencecsarnok épületének felújítása, bővítése fedett gyógyvizes medencével, a fejépület bővítése és felújítása, a földszinten az öltözőblokk korszerűsítése, a medencecsarnokhoz kapcsolódóan wellness blokk bővítése szaunákkal, merülő medencével, zuhanyokkal),
 • szociális alapon magánszemélyek ingatlana előtti zöldterület gondozás.
 
2.) Az ügyvezető feladatai különösen:
 • a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • teljes szakmai felkészültségével, tapasztalatával a társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, a forprofit ágazatokban nyereségorientált gazdálkodás folytatása,
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
 • a képviselő-testülettel együttműködés és kapcsolattartás,
 • elkészíti a társaság gazdasági évre vonatkozó előzetes és végleges üzleti tervét, azt határidőben a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület elé terjeszti,
 • elkészíti és a képviselő-testület előtt bemutatja a társaság gazdálkodásáról szóló gazdasági beszámolókat,
 • a társaság működésével kapcsolatban a jogszabályok által előírt szabályzatokat folyamatosan felülvizsgálja és karbantartja,
 • a társaság használatába és kezelésébe adott önkormányzati vagyonnal felelősen gazdálkodik, azt nyilvántartja és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást elvégzi,
 • a szolgáltatások színvonalát folyamatosan fejleszti,
 • a társaság gazdálkodását, szervezeti felépítését áttekinti, javaslatot tesz annak esetlegesen szükséges átszervezésére a hatékony és eredményes működés biztosítása érdekében,
 • pályázatok révén javítja a cég működésének hatékonyságát, eszközellátottságát, szakmai képzettségét.
 
    3.) Az ügyvezető jogállása:
Jelen pályázati felhívás alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.
 
                A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, kötetlen munkarend.
 
     4.) A munkakör betöltésének feltételei:
 • a cég tevékenységi profiljába illő, felsőfokú műszaki és/vagy felsőfokú gazdasági iskolai végzettség,
 • legalább 3 éves, műszaki vagy gazdasági területen megszerzett gyakorlat,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság.
 
5.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • a településüzemeltetés vagy fejlesztés, vagyongazdálkodás terén szerzett nagyobb szakmai
 • gyakorlat, tapasztalat,
 • fürdővezetői, fürdőüzemeltetői, turisztikai területen szerzett végzettség és/vagy gyakorlat,
 • műszaki, pénzügyi vagy gazdasági vezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • korábbi munkavégzésről támogató vezetői referencia (névvel, elérhetőséggel),
 • idegennyelv tudás (angol/német/román), a nyelvtudást igazoló okirat másolatának     csatolásával
 
     6.) A pályázathoz kötelezően csatolni kell:
 • a pályázó szakmai életútját bemutató fényképes szakmai önéletrajzot,
 • a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy nyilatkozatot annak megigényléséről,
 • az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát, szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló dokumentumokat,
 • a pályázónak a társaság tevékenységének eredményes és hatékony működtetésére vonatkozó szakmai, vezetői koncepcióját,
 • az igényelt munkabér mértékére vonatkozó nyilatkozatot,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és            összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§ rendelkezései, illetve a Munka Törvénykönyve 211. §-a),
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület         nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.
 
7.) A vezető tisztségviselő alapbérét Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.
Az egyéb juttatások esetében a Képviselő-testület által elfogadott, a társaságra vonatkozó Javadalmazási Szabályzatban foglaltak az irányadók.
 
      8.) A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
      A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, zárt borítékban,
postaiúton vagy személyesen lehet benyújtani Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Polgármestere részére (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.). A borítékra kérjük ráírni: „Ügyvezetői pályázat”.
      A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 17.
 
      9.) A pályázat elbírálása:
Az érvényes pályázatokat Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a benyújtás határidejét követő első testületi ülésén - bírálja el, melyet megelőzően a pályázók bizottság és képviselő-testület előtti személyes meghallgatására kerül sor.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást   eredménytelennek nyilvánítsa.
A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezően elfogad. 
További hírek

Az Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertje

Az Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertje

Megtekintés
Helyi tehetségek első önálló koncertje

Helyi tehetségek első önálló koncertje

Megtekintés
Az év utolsó képviselő-testületi ülése

Az év utolsó képviselő-testületi ülése

Megtekintés
Táncoló kalendárium – évet zártak a Bajnócások

Táncoló kalendárium – évet zártak a Bajnócások

Megtekintés

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Berettyókártya

Bihari Hírlap


Bihari hírlap

Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat